Welkom op mijn blog


Mijn naam is dr.ing. Marcel Noordhuis, gepromoveerd op het toepassen van ketensamenwerking in de vastgoedsector. Middels deze blog breng ik artikelen, onderzoeksresultaten en ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking in de vastgoedsector samen. Ook publiceer ik met enige regelmaat mijn eigen ervaringen rondom de implementatie van ketensamenwerking binnen de eigen organisatie alsook in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Op deze wijze probeer ik zowel vanuit de theorie alsook uit de praktijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar uw vragen, ervaringen en eventuele nieuwe inzichten. U kunt mij bereiken via m.noordhuis@ketenmanagement.com
Executive Platform, High Potential Platform

Achtergrond en doelstelling Platform Ketensamenwerking 2022

Achtergrond

Sinds 2010 organiseren wij samen met hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking. Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking daadwerkelijk te (gaan)implementeren.

Voor beide doelgroepen hebben we dan ook college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die daarbij komen kijken. Het Executive programma is meer strategisch/tactisch van aard en het programma voor High Potentials meer operationeel van aard.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.

Continue reading
Executive Platform

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2022

Achtergrond

Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt professionals uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.


Deelnemers

Aalberts Bouw bv, Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V., Aannemersbedrijf Wessels B.V., Area Wonen, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwmaatschappij Van Mierlo B.V., Breman Installatiegroep, Breman Woningbeheer Zuid, Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemink Groep, Hemubo, Logchies Renovatie en Onderhoud BV, Mateboer Bouw b.v., Nijestee, Patina Dakdenkers BV, ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Slokker Bouwgroep vestiging Almere, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Weijman Vastgoedonderhoud, Willems Vastgoedonderhoud B.V., Wits Utrecht, Wonen Limburg, Ymere, Zaanderwijk.

Continue reading
High Potential Platform

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2022

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt professionals uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is. De onderwerpen die in het platform worden behandeld hangen dan ook altijd met een van de genoemde thema’s samen en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Deelnemers

Breman Woningbeheer Zuid, De Wevers BV, Eigen Haard, Elkien, GroenWest, Haag Wonen, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemink Groep, Logchies Renovatie en Onderhoud B.V., Mateboer Bouw b.v., Mooiland, Rochdale, Sikkens Verkoop B.V., Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Talis, Technische Unie, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Willems Vastgoedonderhoud B.V., Wolters BV, WoonInvest, Woonopmaat, Woonstede, ZOwonen.

Continue reading
Artikelen & publicaties

Dura Vermeer en Lomans bundelen krachten

Ik kwam een interessant artikel tegen dat beschrijft hou Dura Vermeer en Lomans (installateur) strategisch samenwerken bij de realisatie van projecten. Het geeft een inkijkje in wat er nodig is om op ketensamenwerking level III (het stroomlijnen van de samenwerking tussen zelfstandige organisaties) gedaan kan worden om een dergelijke samenwerking tot stand te brengen. Via nevenstaande link kunt u de publicatie bestuderen.

Continue reading
Artikelen & publicaties

Wat er nodig is om een excellente keten of ketenspeler te worden?

Auteur: dr.ing. Marcel Noordhuis (m.noordhuis@ketenmanagement.com), gepromoveerd (Nyenrode) op zijn onderzoek naar de impact van ketensamenwerking op de reductie van faalkosten bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed (woningen).


Stelling: Het is een keten, we werken samen dus we doen aan ketensamenwerking?!

1. Inleiding

In de afgelopen jaren zien we steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich realiseren dat het aangaan van strategische samenwerking gebaseerd op de principes van ketensamenwerking, de oplossing zou kunnen zijn om de steeds complexere vraagstukken rondom o.a. de verduurzaming te kunnen managen, waardoor faalkosten kunnen worden voorkomen en de prijs/prestatie in de samenwerking structureel kan worden verbeterd.

Een van de achterliggende gedachten achter excellent samenwerken in multidisciplinaire teams is, dat het pas mogelijk is prestatiedoorbraken te bereiken, als partijen langdurig (project overschrijvend) samenwerken. Hierbij dient dan wel serieus gestuurd te worden op het samenstellen van teams die leren van hun fouten zodat de foutkans van project op project steeds kleiner wordt. Niet alleen hebben teams enige tijd nodig om elkaar goed te leren kennen[1] en te snappen (zie figuur 1), maar leert de theorie ons ook dat leercurve effecten met name optreden als partijen over projecten heen, liefst met dezelfde kernbezetting, projecten blijven uitvoeren.

Figuur 1: Stages of team development (Tuckman)

Het werken met vaste (multidisciplinaire) teams is een van de achterliggende mechanismen waar ketensamenwerking op gebaseerd is. Maar het implementeren van ketensamenwerking heeft meer consequenties dan alleen het werken met vaste teams. Hiernavolgend zal dat nader worden toegelicht. We staan hierbij stil bij de definitie, de niveaus van ketensamenwerking, maar ook de kenmerken van organisaties die aan ketensamenwerking doen (zowel individueel) alsook in samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

We hopen met dit artikel dan ook meer begrip te kweken over wat er komt kijken bij de inrichting van de eigen organisatie alsook de organisatie van samenwerkingsverbanden als men daadwerkelijk een excellente keten of ketenspeler wenst te worden.


2. Wat is ketensamenwerking?

Ketensamenwerking[2] (ook wel supply chain collaboration, supply chain management, partnering genoemd) gaat over het systematisch, strategisch coördineren van traditionele functies (bv inkoop, productie, verkoop) binnen bedrijven en tussen bedrijven, met als doel om de lange termijn prestatie van zowel de individuele betrokken organisaties alsook voor de keten als geheel langdurig te verbeteren (win-win). Er bestaat dan ook een interne (niveau 1 en 2) en externe variant (niveau 3) van ketensamenwerking [3].

Interne ketensamenwerking – niveau 1: stroomlijnen samenwerking tussen afdelingen van hetzelfde bedrijf.

Houdt zich bezig met het optimaliseren van de samenwerking tussen afdelingen van een individuele organisatie. De basisgedachte achter ketensamenwerking op het eerste niveau is dat het optimale resultaat pas behaald wordt, als de verschillende afdelingen gecoördineerd met elkaar samenwerken en dat beslissingen die er in de losse afdelingen genomen worden, altijd afgestemd worden met de andere afdelingen zodat de totale prestatie die de organisatie levert daar niet onder leidt (dus wat goed is voor de een, niet ten koste gaat van de andere afdelingen).

Interne ketensamenwerking – niveau 2: stroomlijnen samenwerking tussen werkmaatschappijen van hetzelfde bedrijf.

Ketensamenwerking op het tweede niveau richt zich op de optimalisatie van de samenwerking van verschillende werkmaatschappijen van hetzelfde concern. Hierbij richt het zich op de optimalisatie van uitwisseling van kennis, diensten, goederen en informatie alsook de activiteiten en doelstellingen binnen de verschillende werkmaatschappijen.

Werkmaatschappijen die in ketensamenwerking met elkaar samenwerken presenteren zich over het algemeen ook met één gezicht naar de leveranciers (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop) en naar de opdrachtgevers (strategisch accountmanagement) en zijn ook sterk bezig om alle activiteiten (data uitwisseling, contracteren, rapporteren) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Ketensamenwerking van het tweede niveau is nog steeds sterk gericht op de stroomlijning van de interne samenwerking. Net als op het eerste niveau kan deze samenwerking hiërarchisch worden afgedwongen, immers afdelingen en werkmaatschappijen vallen onder één bedrijf en binnen dat bedrijf is er een organisatiestructuur waarbinnen de onderlinge afstemming impliciet of expliciet wordt geregeld.

Externe ketensamenwerking – niveau 3: stroomlijnen samenwerking tussen zelfstandige organisaties die geen onderdeel zijn van hetzelfde concern.

Ketensamenwerking op het derde niveau heeft als kenmerk dat de verschillende betrokken partijen autonome zelfstandige organisaties zijn. Verschillende zelfstandige organisaties werken hierbij samen om het resultaat van alle betrokken partijen langdurig en duurzaam te verbeteren. Anders dan op de eerste twee niveaus, is op het derde niveau geen sprake van enige hiërarchische structuur; deze keten heeft immers geen eigenaar. Dit betekent dat op het derde niveau alleen tot samenwerking gekomen kan worden als alle partijen van deze samenwerking profiteren. Dit wordt vaak aangeduid als ‘win-win’.

Concreet betekent dit dat de individueel betrokken organisaties het belang en de toegevoegde waarde dienen te onderkennen om middels ketensamenwerking (partnering) samen te werken en daarmee het individuele organisatiebelang koppelen aan het belang van de ‘keten’ en daarmee aan het belang van de overige spelers uit de keten. Het implementeren van ketensamenwerking op het derde niveau, is nog meer dan op het eerste en tweede niveau, een uitdaging omdat er geen eigenaar is die zijn bedrijfsonderdelen kan opdragen om het individuele organisatiebelang ondergeschikt te maken aan het belang van de keten.

Er zal dan ook samengewerkt dienen te worden vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit een strategisch geloof dat de verschillende partners in de keten hebben (sleutelfiguren van hoog tot laag bij de betrokken organisaties) dat vergaande coördinatie, informatiedeling en het gezamenlijk nemen van beslissingen uiteindelijk leidt tot betere prestaties voor de gehele keten en voor de individuele organisaties binnen de keten. Als die ‘voordelen’ eenmaal behaald worden dan is de verwachting dat de verdere professionalisering binnen de keten steeds gemakkelijker zal zijn.

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk, Video

Video: 10 jaar ervaringen met ketensamenwerking door Oosterpoort & Partners

In 2011 stond Oosterpoort voor de uitdaging: hoe kunnen we op kosten, kwaliteit en huurderstevredenheid nog beter worden? Als destijds nieuwe bestuurder, initieerde Eugène Janssen ketensamenwerking. In deze nieuwe manier van samenwerken met onderhouds- en bouwbedrijven veranderen de traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij acteren deze bedrijven als volwaardige partners, die meedenken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Per 1 juni 2021 is Eugène met pensioen. In zijn decennium bij Oosterpoort diende hij met deze benadering ook als voorbeeld voor zijn vakgenoten. Samen met ketenpartners De Variabele en KlokGroep, een collega-bestuurder van woningcorporatie Talis en medewerkers van Oosterpoort blikt hij met trots terug.

Continue reading
Video

Video: Nyenrode Bite door prof.dr. Jack van der Veen – Waarom Ketensamenwerking juist nu!

Ik kwam weer een mooi mini college tegen van Jack van der Veen (Nyenrode) die kort en bondig uitlegt waarom ketensamenwerking juist nu van extra groot belang is. Ook legt hij de verbinding tussen logistiek, supply chain management (ketensamenwerking) en bedrijfskunde. Daarnaast maakt hij duidelijk dat ketensamenwerking juist nu, in de omgeving waarin organisaties opereren van het grootste belang is om bestaansrecht te behouden.

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Anders aanbesteden, anders samenwerken door WBL

Ik kwam afgelopen week een post en filmpje tegen van Waterschap Limburg die me enorm deed denken aan de ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan in de woningbouwsector. Sterker nog, die principes die genoemd worden, de vraagstukken omtrent samenwerken (aanbesteden) en jezelf langjarig aan vaste partijen mogen verbinden, kwamen ook hier langs.

Mijn indruk – na het filmpje bekeken te hebben – is dat de woningbouwsector de Infrasector nog een enorme boost kan geven als het gaat om het delen van ervaringen. Zowel de juridische vragen, alsook de wijze waarop je excellente ketens bouwt, hoe je prestaties meetbaar en transparant maakt, het vraagstuk over verdeel en verdienmodellen, hoe dient het contractmodel gebaseerd op de principes van ketensamenwerking er uit te zien, zijn de afgelopen jaren ook allemaal in de woningbouwsector langsgekomen. Sowieso vind ik het leuk om ervaringen tussen sectoren via mijn blog te delen, dus hierbij de film die WBL heeft laten maken over hun zoektocht naar de beste samenwerkingsvorm met bouwpartijen.

Continue reading
Artikelen & publicaties, Resultaten (cijfers) - praktijk

Ervaringen van 20 jaar ketensamenwerking

Mooi om het verhaal van Egbert Kunst/GroenWest te lezen waarin verslag gedaan wordt van de jarenlange inspanning om ketensamenwerking tussen verschillende partijen in de keten te laten slagen. Zoals we al wisten vergt het een lange adem en gaat het niet alleen over techniek en stenen, maar ook over de organisatie van de samenwerking anders vormgeven. In mijn periode als promovendus en als consultant ben ik al op zoek geweest naar voorbeelden in de NL bouw waarin we konden laten zien dat ketensamenwerking niet alleen in theorie maar ook in de praktijk grote waarde heeft. Mooi ook dat ik aan en af zelf een steentje heb mogen bijdragen aan de vormgeving van de samenwerking bij GroenWest en nog mooier dat daar mensen zitten die ondanks tegenslagen toch koersvast blijven en daar nu samen de vruchten van plukken. Dikke pluim voor de partners en voor Egbert!

Continue reading