Welkom op mijn blog


Mijn naam is dr.ing. Marcel Noordhuis, gepromoveerd op het toepassen van ketensamenwerking in de vastgoedsector. Middels deze blog breng ik artikelen, onderzoeksresultaten en ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking in de vastgoedsector samen. Ook publiceer ik met enige regelmaat mijn eigen ervaringen rondom de implementatie van ketensamenwerking binnen de eigen organisatie alsook in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Op deze wijze probeer ik zowel vanuit de theorie alsook uit de praktijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar uw vragen, ervaringen en eventuele nieuwe inzichten. U kunt mij bereiken via m.noordhuis@ketenmanagement.com
Executive Platform

Resterende bijeenkomsten van het Executive Platform Ketensamenwerking 2022

Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het Executive Platform Ketensamenwerking 2o22. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijeenkomst 1: Donderdag 10 maart 2022 van 15:30 – 20:00 (geweest)

Thema: Hoe de vastgoedsector verandert en wat dat betekent voor de samenwerking tussen beheerders en bouwpartijen?

Hoe het traditionele verdeel en heerssysteem vervangen dient te worden door een model waarbij partijen naast elkaar in plaats van onder elkaar opereren, elkaar versterken en daardoor meer klantwaarde realiseren door Maarten Vermeulen (voormalig directeur MVGM NL).

 

 


Bijeenkomst 2: Donderdag 9 juni 2022 van 15:30 – 20:00

Thema: Talentmanagement en het optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen organisaties.

We zien, horen en lezen steeds meer over talentmanagement. Van functiebeschrijvingen en competentieprofielen stappen we over op talent- en waardeontwikkeling. Wat is talentmanagement eigenlijk? En hoe kan dit worden gerealiseerd?

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. L. van der Sluis (Nyenrode)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Strategisch innoveren in Ecosystemen.

Organisaties dienen in de huidige tijd van disruptieve veranderingen op andere, innovatieve organiseerprincipes over te stappen. Principes waarin het samenwerken met ketenpartners, overheden, consultants, universiteiten en (zelfs ook) concurrenten, de leidraad is. Waarom? Door uiteenlopende partijen bij elkaar te zetten, in al hun diversiteit en interdisciplinariteit te laten samenwerken en onderling kennis te laten delen, ontstaat eerder innovatie en meer collectieve intelligentie. Binnen zo’n ecosysteem bevindt zich een groter oplossend vermogen.

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. A. Roobeek (Nyenrode)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Circulariteit en ketensamenwerking. 

Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we ketensamenwerking noemen. Hij neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. V. Gruis (TU)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten
Continue reading
Artikelen & publicaties

Resterende bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022

Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 10 maart 2022 van 12:00 – 15:30 (geweest)

Thema: Hoe blijven allianties bestuurbaar door prof. Ard-Pieter de Man (VU)

Allianties hebben een steeds grotere impact op bedrijven. Een juiste alliantiebesturingsstructuur maakt het mogelijk optimaal van allianties te profiteren. Omdat allianties van nut zijn in een turbulente bedrijfsomgeving is echter tijdige aanpassing van de besturingsstructuur nodig om ze te blijven afstemmen op de doelstelling van de onderneming. 


Bijeenkomst 2: Donderdag 9 juni 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Systeemdenken: Van goed bedoeld naar goed gedaan.

Projecten worden almaar groter en ingewikkelder. Het aantal stakeholders neemt toe dat iets wil en vindt van het project. Integrale contracten en de vrijheid die deze geven, betekenen dat je je als manager ook anders moet verhouden tot je opdrachtnemer. Bij het omgaan met al deze partijen en belangen kan systeemdenken nuttig zijn. Met deze methode kun je inzichtelijk maken welke stakeholders er zijn, wat er gebeurt in de onderlinge relaties en wat onderliggende drijfveren zijn. Het geeft je meer grip op dit veelomvattende geheel.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr. Jaap Schaveling (Nyenrode)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Van contract naar contractuele relatie.

Iedereen in de bouwketen wil graag samenwerking maar worstelt met de vraag ‘hoe?’. Om van contract naar contractuele relaties te komen start je met de vraag: Hoe wil ik samenwerken? In dit college wordt duidelijk hoe je succesvolle samenwerking realiseert van het prille begin tot en met de afronding van een project. En hoe je deze samenwerking met al je contractuele relaties tot stand brengt, borgt, vastlegt, monitort en vooral vasthoudt gedurende de gehele looptijd van het contract.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Peter Kamminga, Associate professor (VU)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Samenwerking ronde de verduurzaming van gebouwen met historische waarde. 

20% van de bestaande gebouwen in NL dateert van voor 1940. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde, maar de meeste zijn geen beschermde monumenten. Toch kun je daar vaak niet zomaar standaard verduurzamingsmaatregelen toepassen. In hun bijdrage staan ze stil bij de do’s en dont’s bij de verduurzaming van dergelijke gebouwen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Anke van Hal & ir. Birgit Duski (Nyenrode)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten
Continue reading
Artikelen & publicaties

In 5 stappen naar vertrouwen: case ProRail [2021]

– Voor u gevonden op het web, een artikel uit het blad Deal! –

De komende zes jaar vindt groot onderhoud plaats aan de Schipholspoor-tunnel. ProRail heeft het contract gegund aan Strukton Rail en VolkerRail. In dit artikel wordt door Richard Mattheij en Alf Smolders beschreven hoe de opbouw van vertrouwen tussen de partijen die betrokken zijn bij het project Groot Onderhoud Schipholspoortunnel (GOS, zie kader) aangepakt werd. Dit aan de hand van de volgende vijf stappen: 

1. Bewust worden: inzicht en begrijpen;
2. Ervaren: zelf beproeven door gaming;
3. Relationeel contracteren: gunnen op samenwerken;
4. Meten: inzicht van ontwikkelbare factoren van vertrouwen;
5. Groeien en ontwikkelen: verbeteren met gerichte interventies.

Via nevenstaande link kunt u het gehele artikel bekijken: In-5-stappen-naar-vertrouwen-case-ProRail.pdf

Continue reading
Onderzoek

Samen naar een duurzame en leefbare wijk, lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

– Een publicatie van o.a. prof.dr. Anke van Hal (Nyenrode) mijn partner in crime op het platform ketensamenwerking –

Begin 2019 ging het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken officieel van start met vijftien deelnemende wijken. Gaandeweg sloten nog drie wijken zich bij het programma aan, terwijl er eind 2020 één afscheid nam. De partijen die deelnamen aan het programma wilden met behulp van elkaars kennis en ervaringen, en de kennis en ondersteuning van Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, in de praktijk onderzoeken hoe de energietransitie kon worden verbonden met de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken in deze wijken. Via de nevenstaande link kunt u de rapportage inzien Samen-naar-een-duurzame-en-leefbare-wijk.pdf

Continue reading
Artikelen & publicaties, Onderzoek

leiderschap bij Ketensamenwerking

Zoals de oplettende lezer weet ben ik in 2015 gepromoveerd bij prof.dr. Jack van der Veen (hoogleraar Supply Chain Management @ Nyenrode) en is hij een regelmatige schrijver van diverse artikelen en publicaties. Enige tijd geleden kwam ik dan ook een publicatie van zijn hand tegen die specifiek in gaat op de rol van leiderschap bij ketensamenwerking. De implementatie van ketensamenwerking vergt namelijk een heel ander type leiderschap dan het traditioneel (hiërarchisch. Omdat ik deze publicatie nog niet op mijn weblog had vermeld, wil ik u deze niet onthouden. 

In deze publicatie wordt ingegaan op wat ‘goed leiderschap’ is voor een supply chain manager bij Ketensamenwerking (KSW). Daartoe wordt eerst besproken wat ‘goed leiderschap’ in algemene zin is door een koppeling te maken met de context waarbinnen leiderschap wordt uitgeoefend. Vervolgens wordt die context nader ingevuld, eerst middels een formele definitie van Supply Chain Management (SCM) en hoe KSW als specifiek managementparadigma daarbinnen past, en vervolgens door de plaats van een supply chain manager in de voortbrengingsketen aan te geven. Vanuit het geschetste perspectief worden daarna zes aandachtspunten voor KSW leiderschap toegelicht. Via nevenstaande link kunt u de publicatie downloaden: Leiderschap-bij-ketensamenwerking.pdf

Continue reading
Onderzoek

Van faalkosten naar structureel succes in de bouw [2019]

In dit onderzoek uit 2019 (dat naar mijn idee nog steeds actueel is) zijn ABN AMRO, Duurzaam Gebouwd en RISNET op zoek gegaan naar de factoren achter structureel succes. Hierbij onderzocht men zowel de visies van private als publieke partijen hierop. In welke zaken moet de bouwsector volgens hen zijn kostbare tijd, mensen en euro’s investeren om zonder gedoe projecten binnen de doelstellingen op te leveren? Met dit onderzoek wilde men de discussie binnen en tussen organisaties aanjagen met als doel om in de hele keten stappen te zetten om structureel succes te realiseren. De gehele rapportage kunt u inzien via https://www.abnamro.nl/nl/media/ABN-AMRO-Structureel-Succes-november-2019_tcm16-65341.pdf

 

 

Continue reading
Onderzoek

Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS [2020]

Deze deelrapportage presenteert de analyse en bevindingen van de interview-ronde die het onderzoeksteam van het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in kader van het onderzoek Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS in opdracht van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat in de periode december 2019 – maart 2020 onder 34 publieke en private betrokkenen bij DBFM-projecten heeft uitgevoerd. Het doel van deze interview-ronde was om te achterhalen welke beelden er onder betrokkenen leven ten aanzien van de performance van DBFM-projecten en de invloed van het DBFM-contract op deze performance. Via nevenstaande link kunt u de rapportage downloaden.

Continue reading
Artikelen & publicaties

Kenmerken van Ketensamenwerking in de Bouw [2022]

Stelling: Het is een keten, we werken samen dus we doen aan ketensamenwerking?!

1. Inleiding

In de afgelopen jaren zien we steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich realiseren dat het aangaan van strategische samenwerking gebaseerd op de principes van ketensamenwerking, de oplossing zou kunnen zijn om de steeds complexere vraagstukken rondom o.a. de verduurzaming te kunnen managen, waardoor faalkosten kunnen worden voorkomen en de prijs/prestatie in de samenwerking structureel kan worden verbeterd.

Een van de achterliggende gedachten achter excellent samenwerken in multidisciplinaire teams is, dat het pas mogelijk is prestatiedoorbraken te bereiken, als partijen langdurig (project overschrijvend) samenwerken. Hierbij dient dan wel serieus gestuurd te worden op het samenstellen van teams die leren van hun fouten zodat de foutkans van project op project steeds kleiner wordt. Niet alleen hebben teams enige tijd nodig om elkaar goed te leren kennen[1] en te snappen (zie figuur 1), maar leert de theorie ons ook dat leercurve effecten met name optreden als partijen over projecten heen, liefst met dezelfde kernbezetting, projecten blijven uitvoeren.

Figuur 1: Stages of team development (Tuckman)

Het werken met vaste (multidisciplinaire) teams is een van de achterliggende mechanismen waar ketensamenwerking op gebaseerd is. Maar het implementeren van ketensamenwerking heeft meer consequenties dan alleen het werken met vaste teams. Hiernavolgend zal dat nader worden toegelicht. We staan hierbij stil bij de definitie, de niveaus van ketensamenwerking, maar ook de kenmerken van organisaties die aan ketensamenwerking doen (zowel individueel) alsook in samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

Ik hoop met dit artikel dan ook meer begrip te kweken over wat er komt kijken bij de inrichting van de eigen organisatie alsook de organisatie van samenwerkingsverbanden als men daadwerkelijk met ketensamenwerking aan de slag wil gaan.

Door: dr.ing. Marcel Noordhuis


2. Wat is ketensamenwerking?

Ketensamenwerking[2] (ook wel supply chain collaboration, supply chain management, partnering genoemd) gaat over het systematisch, strategisch coördineren van traditionele functies (bv inkoop, productie, verkoop) binnen bedrijven en tussen bedrijven, met als doel om de lange termijn prestatie van zowel de individuele betrokken organisaties alsook voor de keten als geheel langdurig te verbeteren (win-win). Er bestaat dan ook een interne (niveau 1 en 2) en externe variant (niveau 3) van ketensamenwerking [3].

Interne ketensamenwerking – niveau 1: stroomlijnen samenwerking tussen afdelingen van hetzelfde bedrijf.

Houdt zich bezig met het optimaliseren van de samenwerking tussen afdelingen van een individuele organisatie. De basisgedachte achter ketensamenwerking op het eerste niveau is dat het optimale resultaat pas behaald wordt, als de verschillende afdelingen gecoördineerd met elkaar samenwerken en dat beslissingen die er in de losse afdelingen genomen worden, altijd afgestemd worden met de andere afdelingen zodat de totale prestatie die de organisatie levert daar niet onder leidt (dus wat goed is voor de een, niet ten koste gaat van de andere afdelingen).

Interne ketensamenwerking – niveau 2: stroomlijnen samenwerking tussen werkmaatschappijen van hetzelfde bedrijf.

Ketensamenwerking op het tweede niveau richt zich op de optimalisatie van de samenwerking van verschillende werkmaatschappijen van hetzelfde concern. Hierbij richt het zich op de optimalisatie van uitwisseling van kennis, diensten, goederen en informatie alsook de activiteiten en doelstellingen binnen de verschillende werkmaatschappijen.

Werkmaatschappijen die in ketensamenwerking met elkaar samenwerken presenteren zich over het algemeen ook met één gezicht naar de leveranciers (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop) en naar de opdrachtgevers (strategisch accountmanagement) en zijn ook sterk bezig om alle activiteiten (data uitwisseling, contracteren, rapporteren) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Ketensamenwerking van het tweede niveau is nog steeds sterk gericht op de stroomlijning van de interne samenwerking. Net als op het eerste niveau kan deze samenwerking hiërarchisch worden afgedwongen, immers afdelingen en werkmaatschappijen vallen onder één bedrijf en binnen dat bedrijf is er een organisatiestructuur waarbinnen de onderlinge afstemming impliciet of expliciet wordt geregeld.

Externe ketensamenwerking – niveau 3: stroomlijnen samenwerking tussen zelfstandige organisaties die geen onderdeel zijn van hetzelfde concern.

Ketensamenwerking op het derde niveau heeft als kenmerk dat de verschillende betrokken partijen autonome zelfstandige organisaties zijn. Verschillende zelfstandige organisaties werken hierbij samen om het resultaat van alle betrokken partijen langdurig en duurzaam te verbeteren. Anders dan op de eerste twee niveaus, is op het derde niveau geen sprake van enige hiërarchische structuur; deze keten heeft immers geen eigenaar. Dit betekent dat op het derde niveau alleen tot samenwerking gekomen kan worden als alle partijen van deze samenwerking profiteren. Dit wordt vaak aangeduid als ‘win-win’.

Concreet betekent dit dat de individueel betrokken organisaties het belang en de toegevoegde waarde dienen te onderkennen om middels ketensamenwerking (partnering) samen te werken en daarmee het individuele organisatiebelang koppelen aan het belang van de ‘keten’ en daarmee aan het belang van de overige spelers uit de keten. Het implementeren van ketensamenwerking op het derde niveau, is nog meer dan op het eerste en tweede niveau, een uitdaging omdat er geen eigenaar is die zijn bedrijfsonderdelen kan opdragen om het individuele organisatiebelang ondergeschikt te maken aan het belang van de keten.

Er zal dan ook samengewerkt dienen te worden vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit een strategisch geloof dat de verschillende partners in de keten hebben (sleutelfiguren van hoog tot laag bij de betrokken organisaties) dat vergaande coördinatie, informatiedeling en het gezamenlijk nemen van beslissingen uiteindelijk leidt tot betere prestaties voor de gehele keten en voor de individuele organisaties binnen de keten. Als die ‘voordelen’ eenmaal behaald worden dan is de verwachting dat de verdere professionalisering binnen de keten steeds gemakkelijker zal zijn.

Continue reading
Executive Platform

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2022

Achtergrond

Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt professionals uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden, het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.


Deelnemers 2022 (39)

Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwbedrijf Joziasse B.V., Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Groothuis Bouwgroep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Limburg, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.

Continue reading
Artikelen & publicaties

Supplychain management: als het niet in je zit, begin er dan niet aan!

Ik kwam deze column van Michel van Buren (BLMWC) tegen in een online magazine, waarin de uitdagingen beschreven worden om ketensamenwerking te implementeren.

Quote ”Supplychain management draait echter vooral om horizontale processen waaraan je samen werkt, over afdelingen heen, waarvan geen duidelijke hiërarchische eigenaar is. Hoe zorg je dat mensen daar prioriteit aan geven? Dat start bij het stellen van heldere en haalbare doelen, bij voorkeur doelen waarbij de intrinsieke motivatie van mensen wordt aangesproken. Daarnaast is het zeer belangrijk om te laten zien hoe elke stap bijdraagt aan het totale resultaat: we doen het samen. Dus maak data inzichtelijk en vier successen samen. De marketeer, de productiemedewerker en de klantenservice dragen allemaal bij aan de winst”. Voor diegene die met de implementatie van ketensamenwerking bezig zijn is dit vast herkenbaar.

Lees het hele artikel:-) Supplychain management – LINK (linkmagazine.nl

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Unieke samenwerking Oosterpoort, KlokGroep en De Variabele verlengd en verder uitgebreid

Ik kwam vandaag deze post tegen van Oosterpoort die als een van de eerste partijen serieus met Ketensamenwerking aan de slag is gegaan, daarin succesvol samenwerkt met een aantal strategische partners en nu die samenwerking weer verlengd en verder verdiept. Ik zou bijna zeggen een beter bewijs dat ketensamenwerking ”werkt” is er bijna niet.

Ik zou dus zeggen… lezen dit artikel 🙂 Ondertekening SOK3.0 – oosterpoort (oosterpoortwoon.nl)

 

Continue reading