Category

Onderzoek

Onderzoek

Woningcorporaties als opdrachtgever voor circulaire renovatie en nieuwbouw

Een verkenning naar de eerste circulaire stappen voor woningcorporaties door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de BouwhulpGroep. Corporaties onderschrijven het thema circulariteit, maar er daadwerkelijk invulling aan geven is niet altijd vanzelfsprekend. Onbekendheid, geen prioriteit of beperkte keuze in het aanbod zorgt ervoor dat er nog weinig circulaire oplossingen worden toegepast.Veel corporaties hebben het thema circulariteit opgenomen in hun beleid, maar er concreet invulling aan geven is een stuk lastiger. Aan de hand van interviews met corporaties die al op een of ander manier bezig zijn, wordt in deze publicatie weergegeven wat zij al gedaan hebben om circulaire stappen…

Continue reading
Onderzoek

Circulair bouwen, duurder of goedkoper?

Door A.C.F.(Alexander)Draaijer – RUG In dit onderzoek wordt het effect van circulair bouwen op de Life Cycle Cost(LCC) onderzocht. Door middel van een meervoudige casus studie wordt er onderzocht of circulair bouwen de Life Cycle Cost van kantoorgebouwen beïnvloed. De Life Cycle Cost is onderverdeeld in de vier determinanten:planningskosten, bouwkosten, exploitatie- en beheerkosten en sloopkosten. De determinanten worden in de literatuur en in de casussen behandeld en per casus geanalyseerd.Het onderzoek is op een exploratieve manier opgesteld om oorzaak en gevolg in kaart te brengen. Hiervoor zijn de vijf casussen: Swettehûs(2022), Triodos Bank(2019), Alliander Duiven(2016), Gemeentehuis Brummen(2013) en Stadskantoor Venlo(2016)…

Continue reading
Onderzoek

Op naar beter, Nul op de Meter!

Om aan de doelstellingen van Parijs te voldoen heeft Nederland zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot in 2030 met 30% terug te brengen; voor 2050 is energieneutraliteit het doel. Dit betekent een enorme opgave voor het energiezuinig maken van onze gebouwde omgeving, die voor Nederland neerkomt op het renoveren van zo’n 1000 woningen per dag. Woningcorporaties in Nederland hebben in de afgelopen jaren al duizenden woningen verbeterd naar Nul op de Meter. Voor bewoners is zo’n verbouwing een ingrijpende operatie. De woning moet voor een groot deel worden leeggeruimd en een verbouwing geeft nu eenmaal lawaaioverlast, stof en rommel. Ook komen…

Continue reading
Onderzoek

Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij Rijkswaterstaat

Deze deelrapportage presenteert de analyse en bevindingen van de interviewronde die het onderzoeksteam van het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft uitgevoerd in kader van het onderzoek Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS in opdracht van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat in de periode december 2019 – maart 2020 onder 34 publieke en private betrokkenen bij DBFM-projecten. Het doel van deze interviewronde was om te achterhalen welke beelden er onder betrokkenen leven ten aanzien van de performance van DBFM-projecten en de invloed van het DBFM-contract op deze performance. De interviews werden gehouden aan de hand…

Continue reading
Onderzoek

Verspilde moeite, over faalkosten in de bouwsector

– Publicatie van de ABN AMRO – Faalkosten zijn een vast gegeven in de bouwsector, of het nu economisch goed gaat of niet. Uit de rapportage blijkt dat 39 procent van de ondervraagde bedrijven faalkosten heeft van 5 procent of meer van de aanneemsom. Het bouwproces is complex, waardoor het lastig is om deze kosten onder controle te houden. Faalkosten vormen een grote last waar elk bouwbedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. Door de faalkosten te verlagen kan het bedrijfsresultaat aanzienlijk verbeteren, zeker gezien de lage winstmarges in de sector. Kostenbeheersing is een onderwerp dat leeft in de…

Continue reading
Onderzoek

Planmatig renoveren door de ogen van woningcorporaties

Om het proces van planmatige renovatieprojecten te onderzoeken hield adviesbureau Jonge Honden elf diepte-interviews met verschillende woningcorporaties. Aan de hand van een klantenreis werden de ervaringen over het gehele proces, met de betrokken actoren, besproken. Samen met en door de ogen van woningcorporaties is er antwoord gegeven op de vraag: Hoe ervaren woningcorporaties het proces van planmatige renovatieprojecten, van initiatie tot met de evaluatie? Via nevenstaande link kunt u de rapportage downloaden.

Continue reading
Onderzoek

Kost- & risicobeheersing in bouwteams

– Thesis van Renier Timmermans (TU Delft) – Bij civiele bouwprojecten wordt op verschillende manieren samengewerkt tussen opdrachtgever en aannemer om kosten en risico’s te beheersen. Bij traditioneel aanbesteden vinden veel wijzigingen en meerwerkkosten na de aanbesteding plaats. In de ontwerpfase wordt in samenwerking het ontwerp door het bouwteam uitgewerkt en geoptimaliseerd. Dit zou moeten leiden tot een betere kostenbeheersing in de uitvoeringsfase. Echter, ook bij de samenwerking in bouwteams vindt in de uitvoering geregeld meerwerk plaats, waardoor er hogere kosten zijn voor de opdrachtgever en een lagere marge voor de aannemer. De gemeente Hengelo wil daarom weten hoe zij…

Continue reading
Onderzoek, Resultaten (cijfers) - wetenschap

Resultaten onderzoek naar Supply Chain Maturity in Nederland

Ir. Gijs Dolmans MBA, Michel van Buren MBA (BLMC) en prof. dr. Jack van der Veen hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de maturity (volwassenheid) van supply chain management (SCM) in het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens voor deze editie (172 respondenten) zijn verzameld aan het eind van 2019 en begin 2020 verwerkt in dit rapport. Diverse (wetenschappelijke) onderzoeken tonen aan dat er een positieve samenhang bestaat tussen het niveau waarop SCM wordt toegepast en het bedrijfsresultaat. Hoe meer de principes van SCM worden toegepast, hoe beter de samenwerking intern en met externe partners verloopt, hoe sneller en wendbaarder bedrijven worden, hoe…

Continue reading
Onderzoek

Dynamische verdeelmodellen in ketensamenwerking

In 2015 studeerde Tim de Gussem onder mijn vleugels, af aan de TU Delft op een onderzoek naar de mogelijke incentive systemen die toegepast zouden kunnen worden in ketensamenwerking. Dit onderzoek werd getriggered door het feit dat een van de 6 aspecten die van belang zijn om ketensamenwerking te laten slagen, de aanwezigheid is van een systeem waarin partijen samen de lasten en de lusten delen indien men langdurig samenwerkt. Dergelijke modellen werden niet/nauwelijks toegepast en Tim heeft die in zijn onderzoek op een rijtje gezet en de plussen en minnen van de verschillende modellen beschreven en daarover een advies…

Continue reading
Onderzoek

Nul op de meter prijsontwikkeling 2015-2030

In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden maatregelen afgesproken waarmee de de gestelde klimaatdoelen kunnen halen. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat heel veel woningen en gebouwen in een relatief heel korte tijd verduurzaamd moeten worden; heel goed isoleren, voor zover mogelijk de eigen woning gereed maken om de eigen energie op te wekken of aan te sluiten op een duurzaam warmtenet, enz. Deze transitie van fossiel naar non-fossiel heeft nergens in de wereld een precedent. Wel is Stroomversnelling al een aantal jaren bezig te ontdekken hoe je in een hoog tempo woningen kunt verduurzamen, zodanig dat…

Continue reading
Onderzoek

De derde succesfactor ontrafeld

‘- Voor u gevonden op internet, de publicatie komt uit 2017 maar nog steeds actueel – Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, is nog geen sprake van grootschalige realisatie. Zeker niet waar het renovaties met hoge energieambities betreft. Voor opschaling is inzicht nodig in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn op de realisatie. Dat is – naast geld en techniek – de derde succesfactor. Met dit project wordt beoogd handelingsperspectief te bieden op basis van gedrags- en organisatiewetenschappelijke kennis. Dit doen we…

Continue reading