Category

Onderzoek

Onderzoek, Resultaten (cijfers) - wetenschap

Resultaten onderzoek naar Supply Chain Maturity in Nederland

Ir. Gijs Dolmans MBA, Michel van Buren MBA (BLMC) en prof. dr. Jack van der Veen hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de maturity (volwassenheid) van supply chain management (SCM) in het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens voor deze editie (172 respondenten) zijn verzameld aan het eind van 2019 en begin 2020 verwerkt in dit rapport.

Diverse (wetenschappelijke) onderzoeken tonen aan dat er een positieve samenhang bestaat tussen het niveau waarop SCM wordt toegepast en het bedrijfsresultaat. Hoe meer de principes van SCM worden toegepast, hoe beter de samenwerking intern en met externe partners verloopt, hoe sneller en wendbaarder bedrijven worden, hoe tevredener de eindklant en hoe lager de kosten. De mate waarin SCM wordt toepast is daarin een groeipad, wat weergegeven kan worden middels een niveau van ‘volwassenheid’ – hoe hoger een organisatie scoort op deze SCM volwassenheid, hoe beter het SCM, hoe beter de prestaties zijn.

Volwassen SCM kenmerkt zich door een hoge mate van interne en externe samenwerking tussen stakeholders. Pijlers daarvan zijn het hebben van een duidelijke en gedeelde business (en daarvan afgeleide supply chain) strategie, waarbij er in de operationele uitvoering een proces-gestuurde infrastructuur binnen en tussen bedrijven bestaat, waarbij informatie volop wordt gedeeld, de verschillende KPIs op elkaar afgestemd zijn en er monitoring over de keten heen bestaat en waarbij de factor mens zodanig wordt betrokken dat voortdurende verbetering en innovatie plaats kan vinden hetgeen impact heeft op cultuur, vertrouwen en leiderschap. De resultaten van hun onderzoek is via nevenstaande link in te zien.

Continue reading
Onderzoek

Dynamische verdeelmodellen in ketensamenwerking

In 2015 studeerde Tim de Gussem onder mijn vleugels, af aan de TU Delft op een onderzoek naar de mogelijke incentive systemen die toegepast zouden kunnen worden in ketensamenwerking. Dit onderzoek werd getriggered door het feit dat een van de 6 aspecten die van belang zijn om ketensamenwerking te laten slagen, de aanwezigheid is van een systeem waarin partijen samen de lasten en de lusten delen indien men langdurig samenwerkt. Dergelijke modellen werden niet/nauwelijks toegepast en Tim heeft die in zijn onderzoek op een rijtje gezet en de plussen en minnen van de verschillende modellen beschreven en daarover een advies geschreven.

In die periode waren er echter nog maar een handjevol partijen bezig om ketensamenwerking te implementeren. We zijn inmiddels 7 jaar verder en ik vermoed dat er nog steeds maar een beperkt aantal partijen een gezamenlijk incentive systeem hebben draaien binnen hun strategische samenwerkingsverbanden. Daarom nogmaals deze post, weliswaar uit de oude doos maar nog zeer actueel. Via nevenstaande link kunt u zijn gehele rapportage (in Engels) downloaden.

Continue reading
Onderzoek

Nul op de meter prijsontwikkeling 2015-2030

In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden maatregelen afgesproken waarmee de de gestelde klimaatdoelen kunnen halen. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat heel veel woningen en gebouwen in een relatief heel korte tijd verduurzaamd moeten worden; heel goed isoleren, voor zover mogelijk de eigen woning gereed maken om de eigen energie op te wekken of aan te sluiten op een duurzaam warmtenet, enz. Deze transitie van fossiel naar non-fossiel heeft nergens in de wereld een precedent. Wel is
Stroomversnelling al een aantal jaren bezig te ontdekken hoe je in een hoog tempo woningen kunt verduurzamen, zodanig dat ze geen aardgasaansluiting meer nodig hebben en zelf in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

Om een redelijk en betrouwbaar beeld te krijgen van de kosten die grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving met zich meebrengt heeft stroomversnelling diepte-interviews met de – op dit punt – relevante leden gehouden. Ze hebben de calculaties gezien en inzage gehad in innovatieplannen, ontwikkelroutes en de impact daarvan op de kostprijs. Vervolgens heeft de stroomversnelling de geabstraheerde gegevens verwerkt in een overzicht zodat een betrouwbaar beeld ontstaat van wat de kostprijsontwikkeling is bij nulop-
de-meter (NOM) renovaties; dit in vergelijking met traditionele label B renovaties. Via nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek downloaden.

Continue reading
Onderzoek

De derde succesfactor ontrafeld

‘- Voor u gevonden op internet, de publicatie komt uit 2017 maar nog steeds actueel –

Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, is nog geen sprake van grootschalige realisatie. Zeker niet waar het renovaties met hoge energieambities betreft. Voor opschaling is inzicht nodig in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn op de realisatie. Dat is – naast geld en techniek – de derde succesfactor.

Met dit project wordt beoogd handelingsperspectief te bieden op basis van gedrags- en organisatiewetenschappelijke kennis. Dit doen we door kennis over gedragsmechanismen en organisatieprocessen die van invloed zijn op renovatieprojecten met hoge energieambities te ontrafelen en toepasbaar te maken voor uitvoeringsprofessionals. Dit doel verklaart de titel van het project; de derde succesfactor ontrafeld. De primaire doelgroep van het project zijn professionals die bezig zijn met woningrenovatie (zowel koop- als huurwoningen) in bewoonde staat met hoge energieambities. Hieronder vallen bouwbedrijven, aannemers, installateurs, ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook leveranciers en producenten, gemeenten en andere belanghebbenden zoals netwerkbedrijven.

Door concreet inzicht te bieden in de werking van gedragsmechanismen en organisatieprocessen, worden professionals in staat gesteld om deze inzichten effectief in een projectplan, procesontwerp of lokale aanpak te integreren. Via nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek downloaden.

Continue reading
Onderzoek

Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport

Bouwen is een complex proces, waarbij meerdere partijen op verschillende momenten betrokken zijn. Iedere partij neemt een deel van het bouwproces voor zijn rekening. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehele proces ligt echter bij de partijen gezamenlijk. Die partijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid en de omgevingsveiligheid, maar ook voor de constructieve veiligheid van het gebouw. De ultieme consequentie van onvoldoende zorg voor constructieve veiligheid is dat een bouwwerk instort.

Dit was het geval op zaterdag 27 mei 2017, toen een deel van het parkeergebouw nabij Eindhoven Airport bezweek. Het gebouw, dat zich pal naast de ingang van de luchthaven bevond, zou een maand later opgeleverd worden. De werknemers die tot enkele uren voor de instorting nog aan het werk waren op de later bezweken vloer, bleven ongedeerd. Ook werden wonderwel geen passanten geraakt door brokstukken, die deels buiten de omheining van de bouwplaats terechtkwamen. Via nevenstaande link kunt u de gehele rapportage downloaden.

Continue reading